OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Höjd beredskap

Vid krig eller fara för krig kan regeringen besluta om höjd beredskap i hela eller delar av Sverige. Höjd beredskap kan vara antingen skärpt eller högsta beredskap. Om Sverige är i krig råder automatiskt högsta beredskap.
Uppdaterades
Ambulanspersonal. Foto: Johan Eklund / MSB

Om höjd beredskap råder tillkännager regeringen det genom ett meddelande i radio och tv. Vid högsta beredskap i hela Sverige kan beredskapslarm användas. Beredskapslarmet är en utomhusvarning med 30 sekunder långa ljudstötar och 15 sekunders tystnad i fem minuter.

Högsta beredskap

Vid höjd beredskap kan delar av eller hela totalförsvaret mobiliseras. Högsta beredskap betyder att den som är krigsplacerad ska inställa sig på sin tjänstgöringsort och att myndigheter samt vissa organisationer och företag organiseras om för totalförsvar. Vid högsta beredskap börjar ett antal lagar gälla. Dessa ska stärka Sveriges samlade försvarsförmåga. Lagarna reglerar bland annat handel, sjöfart, gränsövervakning, skolor, arbetsförmedling, betalningsväsende, vattenkraft, folkbokföring och domstolsväsendet. I och med att de lagarna träder i kraft får staten till exempel möjlighet att ransonera varor och att använda privat egendom. Det blir också lättare att rekrytera personal till totalförsvaret.  

Länsstyrelsens ansvar

Länsstyrelsen ska under höjd beredskap verka för att myndigheter och organisationer samordnar sin verksamhet med det militära försvaret. Länsstyrelsen ansvarar för att tillgångar i länet fördelas och utnyttjas på bästa sätt. Då kan länsstyrelsen också meddela föreskrifter för kommuner. Om förbindelsen med regeringen avbryts får länsstyrelsen agera självständigt. 

Regering, riksdag och krigsdelegation

I krig och krigsfara kan en krigsdelegation ersätta riksdagen. Krigsdelegationen utses av riksdagen och består av talmannen och 50 riksdagsledamöter och/eller ministrar. Om varken riksdagen eller krigsdelegationen kan fullgöra sina uppgifter får regeringen ersätta krigsdelegationen för att skydda riket och slutföra kriget. Regeringen får då inte stifta, ändra eller upphäva grundlagar.

Vid ockupation

Riksdagen och regeringen får inte fatta beslut på ockuperat område. Val till riksdagen eller kommunfullmäktige får inte hållas. Svenska myndigheter ska verka för försvaret, skydd av civilbefolkningen och andra svenska intressen. Ingen svensk myndighet får ta beslut som innebär hjälp eller stöd till ockupationsmakten.

Informationen kommer från Regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).