Frivilligorganisationer

Framgångsrik krishantering bygger på ett gemensamt engagemang från organisationer, myndigheter, företag och enskilda människor. Många väljer också att engagera sig i frivilligorganisationer.
Frivilliga resursgrupperna, FRG. Foto: Johan Eklund / MSB

Frivilliga resursgrupperna, FRG, är ett sätt för en kommun att organisera lokala frivilliga. Syftet med FRG är att ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid extraordinära händelser.

Grundläggande utbildning för frivilliga

De som ingår i en frivillig resursgrupp får sin grundläggande befattningsutbildning inom den egna organisationen. Därutöver får de en gemensam utbildning i bland annat kommunkunskap, krisinformation, krishantering, hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandskydd.

Trossamfund ger stöd till drabbade

Många trossamfund gör viktiga insatser i vid kriser, inte minst när det gäller att hjälpa människor som är i behov av stöd efter allvarliga händelser. Personer från trossamfunden kan också arbeta i informations- och stödcentrum.

Informationen kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Frivilliga resursgruppen.