OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Frivilligorganisationer

Framgångsrik krishantering bygger på ett gemensamt engagemang från organisationer, myndigheter, företag och enskilda människor. Många väljer också att engagera sig i frivilligorganisationer.
Uppdaterades
Frivilliga resursgrupperna, FRG. Foto: Johan Eklund / MSB

Frivilliga resursgrupperna, FRG, är ett sätt för en kommun att organisera lokala frivilliga. Syftet med FRG är att ge kommunen tillgång till extra personalresurser vid extraordinära händelser.

Grundläggande utbildning för frivilliga

De som ingår i en frivillig resursgrupp får sin grundläggande befattningsutbildning inom den egna organisationen. Därutöver får de en gemensam utbildning i bland annat kommunkunskap, krisinformation, krishantering, hjärt- och lungräddning, första hjälpen och brandskydd.

Trossamfund ger stöd till drabbade

Många trossamfund gör viktiga insatser i vid kriser, inte minst när det gäller att hjälpa människor i behov av stöd efter allvarliga händelser. Svenska kyrkan har en lång tradition av att vara en samlingspunkt vid kriser, men i takt med att Sverige blivit allt mer mångkulturellt har andra trossamfund kommit att dela den rollen med Svenska kyrkan, enligt Myndigheten för stöd till trossamfund (SST). SST har i uppgift att sammanföra kommunens beredskapsansvariga med trossamfunden på lokal nivå. Det kan vara viktigt för drabbade och anhöriga att få prata med någon som förstår såväl sorgen som den drabbades språk, kultur och trosuppfattning. Ritualer och ceremonier kan kännas särskilt viktiga efter en traumatisk händelse. Trossamfundens lokaler kan också vara lämpliga samlingsplatser för drabbade där man kan erbjuda stöd och förmedla information. 

I anslutning till Myndigheten för stöd till trossamfund finns tre samverkansorgan som företräder ett flertal trossamfund som är berättigade till statsbidrag. Det är Ortodoxa och österländska kyrkors ekonomiska råd (OÖKER), Islamiska samarbetsrådet (ISR) och Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS). Förutom dessa finns också bland andra ett antal frikyrkliga samfund som får statsbidrag. Svenska kyrkan, som är Sveriges största kristna trossamfund, erhåller inte bidrag från Myndigheten för stöd till trossamfund utan finansieras till största delen av medlemmarnas kyrkoavgift.

Lista över alla statsbidragsberättigade trossamfund

Informationen kommer från Sveriges kommuner och landsting (SKL), Frivilliga resursgruppen och Myndigheten för stöd till trossamfund.

Mer om ämnet

  • Diskoteksbranden i Göteborg 1998, då många ungdomar förolyckades, är en av många svåra händelser där trossamfunden har haft en avgörande betydelse för krishanteringen.