OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Myndigheter med särskilt ansvar

För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar.
Uppdaterades
Miljöskyddsfartyg. Foto: Kustbevakningen.

Därför har sex samverkansområden inrättats där myndigheterna deltar för att gemensamt stärka krisberedskapen. Det handlar om ett förebyggande arbete för att minska samhällets sårbarhet och om att myndigheter ska bli bättre på att hantera kriser.

Hanteringen av de kriser som trots allt uppstår sköts enligt likhets-, närhets- och ansvarsprinciperna, det vill säga så nära krisen som möjligt och av de som har ansvar under normala förhållanden. Läs mer om dessa principer under Krishanteringens grunder.

De sex samverkansområdena är:

Teknisk infrastruktur – Här arbetar de berörda myndigheterna för att elförsörjning, tele- och IT-kommunikation ska bli säkrare.

Transporter – Här går arbetet ut på att säkra alla typer av transporter: spårbunden trafik såväl som trafik till sjöss, i luften och på vägarna.

Farliga ämnen – Här försöker man hitta sätt att minska riskerna med skadliga kemikalier, radioaktiva ämnen och annat som kan vara farligt men som ändå måste hanteras i samhället.

Ekonomisk säkerhet – Här arbetar man med att göra de finansiella systemen säkrare. De moderna betalningssystemen är mycket känsliga. Om om de slogs ut skulle det snabbt få konsekvenser för stora delar av samhället.

Geografiskt områdesansvar – Här arbetar länsstyrelserna och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap med att förbättra samordningen av olika verksamheter som hanterar en kris. Eftersom samhället oavbrutet förändras krävs hela tiden nya metoder för att klara av detta.

Skydd, undsättning och vård – Här håller de berörda parterna varandra informerade om beredskapsläget, samtidigt som man utvecklar samarbetet mellan olika myndigheter och organisationer.

Samtliga 21 länsstyrelser och de centrala myndigheter som har ett särskilt ansvar för krisberedskap är indelade i de sex olika områdena. Med jämna mellanrum träffas myndigheterna inom ett samverkansområde för att identifiera risker och hot och komma överens om vilka åtgärder som bör genomföras för att stärka krisberedskapen.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).