OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten ska främja människors hälsa. Myndigheten har hand om nationella och internationella smittskyddsfrågor och hälsohot.
Uppdaterades
Arbete i Folkhälsomyndighetens säkerhetslaboratorium. Foto: Magnus Pehrson / Folkhälsomyndigheten.

Nationellt är det Folkhälsomyndigheten som bevakar smittsamma sjukdomar och har som uppgift att främja skyddet mot dem. På myndigheten arbetar många av landets främsta forskare inom smittskyddsområdet. Samarbete och forskning både inom landet och internationellt bidrar till att hålla smittskyddet på en hög nivå.

Folkhälsomyndigheten har ett av världens modernaste och säkraste laboratorier för mikrobiologisk diagnostik och forskning, P4-laboratoriet, vilket är det enda säkerhetslaboratoriet på den högsta skyddsnivån i Norden. Säkerhetslaboratoriet är en viktig resurs i den nationella beredskapen mot allvarliga smittor.

Beredskap dygnet runt

Den mikrobiologiska världen förändras ständigt. Globalt resande och internationell handel ger upphov till ett ökat antal sjukdomar som sprider sig och anpassar sig till lokala förhållanden. Bakterier och virus kan också komma till användning i terroristsammanhang. En ökande internationell fruktan för bioterrorism är ytterligare en anledning till att upprätthålla en hög beredskap.

På myndigheten finns en ständig beredskap – alla dagar och alla tider på året – att analysera prover med misstänkt allvarlig smitta. Folkhälsomyndigheten kan också utfärda bestämmelser inom smittskydd. 

Över 60 smittsamma sjukdomar bevakas

För att spåra och bekämpa infektionssjukdomar bevakas över 60 sjukdomar enligt smittskyddslagen och genom frivilliga anmälningar. Anmälda sjukdomsfall registreras och analyseras. Rapporter om smittämnen och sjukdomsutbrott från mikrobiologiska laboratorier och läkare ger Folkhälsomyndigheten en bild av det epidemiologiska läget i landet. Detta gör att man kan hitta och bryta en smittkedja vid ett utbrott.

Socialstyrelsen, smittskyddsläkare och många andra aktörer runt om i landet är andra viktiga delar av den kedja som ser till att vi har ett gott skydd mot smitta i landet.

Internationellt samarbete om epidemier och pandemier

Epidemier och utbrott av infektioner är växande problem. Därför har Sverige ett omfattande internationellt samarbete kring smitta. Samarbetet sker både direkt med andra länder och genom EU och världshälsoorganisationen WHO.

Informationen kommer från Folkhälsomyndigheten.