OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Post- och telestyrelsen

Post- och telestyrelsen (PTS) har ansvaret för översynen av telemarknaden. Teleoperatörerna bär själva ansvaret för sina nät och tjänster.
Uppdaterades
Foto: Post- och Telestyrelsen

Vid en kris, som till exempel ett större teleavbrott, är PTS huvudsakliga uppgift att övervaka situationen, samla in uppgifter om händelseförloppet och rapportera till regeringen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Sedan telemarknaden avreglerades 1992 har de olika konkurrerande teleoperatörerna själva ansvar för sina nät och tjänster.

Operatörerna är skyldiga att se till att deras nät och tjänster uppfyller rimliga krav på god funktion och teknisk säkerhet. Ansvaret för att teletjänsterna fungerar gäller även vid kris.

SOS Alarm underrättas om teleavbrott

Teleoperatörerna måste underrätta SOS Alarm om inte nödsamtal kan kopplas fram genom deras nät. SOS Alarm vidarebefordrar sedan informationen till räddningstjänsten, som beslutar om åtgärder, som att till exempel  ställa ut räddningsfordon som allmänheten kan använda för att ringa nödsamtal.

PTS ska se till att alla i Sverige har tillgång till säkra kommunikationstjänster genom att utöva tillsyn över branschens parter och se till att operatörerna följer avtal och lagar.

Exempel på åtgärder från PTS för att öka säkerheten inom teleområdet:

  • Investeringar i reservaggregat som kan användas i teleoperatörernas nät.
  • Tillhandahålla bergrum där operatörerna kan ställa in viktig utrustning.
  • Utveckla samarbete mellan tele- och elbranschen för att minska antalet avbrott.

PTS har också ansvar för samhällets informationssäkerhet tillsammans med MSB, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt.

Informationen kommer från Post- och telestyrelsen.