Översvämning

Översvämningar orsakar ofta stora skador med stora kostnader för samhället men stora översvämningskatastrofer är mycket sällsynta i Sverige.

Översvämningar kan uppstå av kraftigt regn eller i kustnära områden när havsvattennivån stiger ovanligt högt. När snö och isar smälter på våren, under den så kallade vårfloden, kan risken för översvämning öka lokalt. Speciellt om detta sker snabbt. Även kraftiga skyfall, eller högt havsvattenstånd i kustnära områden kan orsaka lokala översvämningar.

I Sverige är vi relativt förskonade från stora översvämningskatastrofer och dödsfall är mycket ovanliga. Översvämningar kan orsaka materiella skador med stora kostnader för samhället och följder kan vara bland annat jordskred, transportstörningar och skador på infrastruktur som elförsörjning och telekommunikationer.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Civilförsvarsförbundet och SMHI.