OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Översvämning

Översvämningar kan orsaka stora skador och uppstår vid kraftigt regn eller när havsvattennivån stiger ovanligt högt i kustnära områden. När snö och isar smälter på våren kan risken för översvämning öka lokalt. Översvämningar kan bland annat orsaka jordskred, transportstörningar och strömavbrott.
Uppdaterades
Översvämning i Strömsund, Jämtland. Foto: Johan Eklund/MSB.

Din beredskap för översvämning

Ditt eget ansvar vid risk för översvämning varierar beroende på var du bor och vilken typ av översvämning du riskerar att råka ut för. Vänd dig till kommunen om du har frågor. I områden med reglerade älvar ska kommunen ha information om vad som gäller om ett dammbrott sker.

Som fastighetsägare har du ett eget ansvar att skydda din egendom. Räddningstjänsten kan behöva prioritera liv, hälsa och samhällsviktig verksamhet, så det är inte säkert att du får hjälp om din källare översvämmas. Du kan få tips av din kommunala räddningstjänst om hur du skyddar dig och ditt hus.

Vid en översvämning bör du undvika att gå eller köra bil genom översvämmade områden. En halvmeter strömmande vatten kan lätt dra omkull dig eller få bilen att flyta iväg. Om översvämningen hindrar dig att lämna din plats, stanna kvar på ett högt och säkert ställe där du kan bli hämtad av räddningspersonal.

Samhällets beredskap

Kommunens räddningstjänst ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar. Kommunen arbetar även förebyggande.
Länsstyrelserna ska stötta och samordna kommunerna i länet. Polisen ska bland annat se till att räddningstjänsten kan komma fram till det översvämmade området och ska utrymma utsatta områden och bostäder.
Trafikverket samarbetar med räddningsledare, polis och länsstyrelse när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar.
Älvgrupperna ska samordna information kring översvämningsriskerna och verka för att säkerheten utmed vattendraget ökar. I älvgrupperna ingår länsstyrelser, kommuner, vattenregleringsföretag, kraftföretag, larmcentraler, Trafikverket med flera.

Centralt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med att förebygga och begränsa effekterna av naturolyckor, bland annat genom att bistå kommuner med översvämningsskydd.
Försvarsmakten kan bistå räddningstjänsten med helikoptrar, flygplan, terrängbilar, bandvagnar, bandschaktare, krigsbroar och båtar.
Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i förebyggande arbete mot ras och skred. SGI bedömer risken för skred, och stabiliteten i ett område efter ett ras eller ett skred.

Varning och prognos

SMHI bevakar regnmängder, höga flöden i vattendrag och vattennivåer i landets sjöar och i havet. Myndigheten kan varna berörda medier, myndigheter och kraft- och vattenregleringsföretag.
Det är större risk för översvämning om det regnar intensivt under en kort tid än om regnet faller över längre tid, även om mängden regn är densamma.

Informationen kommer från SMHI, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Civilförsvarsförbundet.