Samhällets beredskap

Här kan du läsa om vilken myndighet som har vilket ansvar på kommunal, regional och central nivå i samband med översvämning.

Kommunen

Kommunens räddningstjänst ansvarar för räddningsarbetet vid översvämningar. Den kommunala räddningstjänsten har alltid beredskap. Kommunen arbetar även förebyggande med planering av var det är säkert eller olämpligt att bygga med hänsyn till översvämningsrisken. Sök din kommun

Regionen

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna och hjälpa till att samordna kommunerna i länet. Länsstyrelserna har beredskap dygnet runt. Polisen ska bland annat se till att räddningstjänsten kan komma fram till det översvämmade området och ska utrymma områden och bostäder som är utsatta. Varje regional polismyndighet har ständigt ett vakthavande befäl i tjänst eller i beredskap.

Trafikverket samarbetar med räddningsledare, polis och länsstyrelse när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar.

Älvgrupperna ska samordna information kring översvämningsriskerna och verka för att säkerheten utmed vattendraget ökar. I älvgrupperna ingår länsstyrelser, kommuner, vattenregleringsföretag, kraftföretag, larmcentraler, Trafikverket med flera.

Centralt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) arbetar med att förebygga och begränsa effekterna av naturolyckor, bland annat genom översiktliga översvämningskarteringar och att bistå kommuner med översvämningsskydd.

Försvarsmakten kan bistå räddningstjänsten med helikoptrar, flygplan, terrängbilar, bandvagnar, bandschaktare, krigsbroar och båtar. Det är räddningsledaren som kan begära hjälp från Försvarsmaktens insatsstyrka.

Statens geotekniska institut (SGI) medverkar i förebyggande arbete mot ras och skred och ska särskilt övervaka de geotekniska förhållandena längs Göta älvs dalgång. Vid översvämningar ökar risken för ras och skred i känsliga områden. SGI bedömer risken för skred och stabiliteten i ett område efter ett ras eller ett skred.

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) varnar för regn, höga flöden och högt vattenstånd. SMHI kartlägger på uppdrag av MSB översvämningsrisken i tätorter i ett antal vattendrag i Sverige.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.