Samhällets beredskap vid ras och skred

Myndigheter på olika nivåer arbetar med att förebygga så att ras och skred inte ska få allvarliga konsekvenser för samhälle och människor.

Kommunen

När ett skred som påverkar människor, vägar eller bebyggelse har inträffat rycker räddningstjänsten ut. Räddningsledaren bedömer behovet av räddningsinsatser. Det första räddningstjänsten gör är att ta hand om människor och djur som befinner sig i fara. Ambulans och polis tillkallas om det behövs. Den kommunala räddningstjänsten har alltid beredskap.

Kommunen arbetar också förebyggande. Tekniska kontoret kan svara på frågor om hur stabil marken är där du bor. Kommunen ska känna till var riskerna för ras och skred är så stora att förebyggande åtgärder måste sättas in. Dessa risker tar kommunen också hänsyn till när bostäder planeras och byggs.

Regionen

Länsstyrelserna ska stötta kommunerna vid en ras- eller skredolycka. De har beredskap dygnet runt.

Polisen ska se till att räddningstjänsten kan komma fram och de ska utrymma områden och bostäder som är utsatta för fara. Varje regional polismyndighet har ständigt ett vakthavande befäl i tjänst eller i beredskap. Statens geotekniska institut, SGI, tillkallas för att bedöma risken för fortsatta skred.

Trafikverket samarbetar med räddningsledare, polis och länsstyrelse när det finns risk för störningar på vägar och järnvägar.

Centralt

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för att riskområden för ras och skred blir kartlagda. MSB fördelar statsbidrag till förebyggande åtgärder mot ras- och skredolyckor i bebyggda områden.

Statens geotekniska institut (SGI) arbetar med markens och berggrundens stabilitet, geoteknik. De medverkar i förebyggande arbete mot ras och skred och har i uppdrag att utreda ras- och skredrisker i flera olika områden i Sverige, bland annat längs Göta älv, vid Säveån i Göteborg, längs Ångermanälven och vid Norrström i Stockholm. SGI hjälper räddningstjänsten med att bedöma hur stor risken är för ras och skred och att undersöka hur stabilt ett område är efter ras och skred.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) undersöker markens och berggrundens sammansättning i Sverige. Informationen används av kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter i arbetet med att minska riskerna med ras och skred i tättbebyggda områden.

Trafikverket har skyldighet att undersöka markens stabilitet där vägar och järnvägar är dragna.

Den statliga Delegationen för ras- och skredfrågor är ett samverkansorgan för de myndigheter som ansvarar för ras- och skredfrågor. De myndigheter som ingår är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Trafikverket, Sjöfartsverket, Naturvårdsverket, SGU, SMHI och SGI. Delegationen leds av SGI.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).