Var sker ras och skred?

Skred sker oftast i sluttningar och slänter, främst i lermarker vid vattendrag. Ras sker i branta bergsslänter och i grus- och sandbranter främst längs vattendrag.

I Sverige är det störst risk för skred i de delar av landet som låg under havets yta efter den senaste nedisningen. Störst risk för skred är det i ler- och siltområden, särskilt nära vattendrag, sjöar och kusten.

Skred kan också ske i morän (en jordart). Moränskred är vanligast i fjällen, men kan också uppstå i branta moränslänter i andra delar av landet.

Knappt fem procent av Sveriges landyta är lermarker. Skredens fördelning inom det området är ojämn, men vissa regioner, som Västra Götaland, Värmland, Östergötland och Västernorrland är hårdare drabbade än andra.

Ras däremot inträffar i branta bergsslänter över hela landet, särskilt i bergsslänter med uppluckrad eller sprickfylld berggrund. Det är också vanligt i höga och branta sluttningar längs älvarna i norra och mellersta Sverige, liksom i branta slänter med blockrik morän eller branta slänter i grus- och sandavlagringar.

Informationen kommer gemensamt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI).

Uppdaterades
Taggar för denna sida: