Varför uppstår ras och skred?

Ras och skred kan uppstå av naturliga orsaker eller genom människans ingrepp. Ofta är det en kombination av flera orsaker.

Nedslitningsprocessen i naturen anpassar branter och slänter till ett naturligt jämviktsläge. Förändringar av jämvikten kan utlösa ras och skred.

Ett skred inträffar genom att ett brott uppstår längs en glidyta under en sammanhängande jordmassa. Jordmassan ovanför glidytan påverkas av pådrivande krafter, som sin egen tyngd. Nedanför slänten finns en naturlig motkraft, som gör att jordmassan ligger kvar.

Före ett skred är krafterna i jämvikt, men den kan rubbas genom ökad belastning, minskad motvikt eller försämrad hållfasthet hos jorden. Människans påverkan kan vara en utlösande faktor, till exempel genom bebyggelse eller en förändrad grundvattennivå. Men förutsättningen för den rubbade balansen kan ha byggts upp av naturliga förändringar under många år.

Översvämning kan göra jorden instabilare

Vid en översvämning tränger vatten in i jorden. Grundvattennivån stiger och jorden blir mer flytande. När översvämningen drar sig tillbaka sjunker inte grundvattennivån i samma takt och jordmassan riskerar att komma i rörelse. Under översvämningen fungerar den förhöjda vattennivån i ån som motvikt mot att jordmassan kommer i rörelse. Men efter att vattnet har sjunkit undan, riskerar motvikten försvinna och ett skred kan utlösas.

Informationen kommer gemensamt från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Sveriges geologiska undersökning (SGU) och Statens geotekniska institut (SGI).

Uppdaterades
Taggar för denna sida: