OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Det här gör myndigheterna

Här hittar du övergripande information om svenska myndigheters och kommuners ansvar när det gäller flyktingsituationen.
Uppdaterades

Migrationsverket
I normala söker de asylsökande själva upp Migrationsverket när de kommer till Sverige. Migrationsverket prövar de asylsökandes rätt till uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket försöker att ge tak över huvudet åt alla människor som vill söka asyl. Just nu finns Migrationsverket vid till exempel centralstationerna i Malmö och Stockholm på grund av det höga antal människor som kommer till Sverige.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB
MSB:s uppdrag är att samordna Sveriges hantering av flyktingsituationen. MSB stödjer aktörerna med regelbundna nationella samordningsmöten, nationella lägesbilder och analyser. På mötena beskriver  berörda aktörer vad de gör och vad de har för behov av samarbete med övriga aktörer. På så sätt undviker man dubbelarbete samtidigt som man säkerställer att alla går i samma riktning. MSB förstärker med personal hos särskilt hårt belastade aktörer. 

Polisen
Polisen ansvarar för ordning och säkerhet, ingripande mot eventuella brott, inre utlänningskontroller samt gränskontroller. Den 12 november 2015 infördes inre gränskontroll, det vill säga att Sveriges gränser mot andra Schengenländer kommer att genomföra identitetskontroller. När någon vill söka asyl i Sverige hjälper polisen den asylsökande att få kontakt med Migrationsverket. Polisen informerar också om vilka regler som gäller för utländska medborgares vistelse i Sverige. Polisens inre utlänningskontroller innebär att polisen kan kontrollera om utländska medborgare har rätt att vistas i landet. De som inte har rätt att vistas i landet och som inte vill söka asyl i Sverige kan avvisas.

Landsting, regioner och kommuner
Landsting och regioner dit många flyktingar har sökt sig har vidtagit en rad åtgärder för att möta det ökade trycket. Några exempel är utökade öppettider i vården, uppsökande verksamhet för vård på asylboenden och att ta emot viss utländsk valuta som betalning. Staten ansvarar för asyl- och flyktingmottagandet i Sverige, men mycket av det konkreta arbetet sker i kommunerna och i landstingen. Till exempel har alla asylsökande rätt till hälsoundersökning och vård och alla barn måste erbjudas plats i skola. Kommunerna har också, enligt Socialtjänstlagen, ansvar för att ta hand om ensamkommande barn. Kommunerna ordnar centrala ankomstpunkter, tillfälliga boenden för ensamkommande barn och arbetar för ökad intergation och för att underlätta nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Länsstyrelser
Länsstyrelserna arbetar för att stödja och underlätta samverkan mellan länets kommuner och berörda myndigheter kring flyktingsituationen. Länsstyrelserna ordnar vid behov regionala samverkansmöten för berörda aktörer, samordnar information samt rapporterar läget i länet till den nationella nivån. Länsstyrelserna kan också stötta aktörerna när de behöver få fram fler resurser. Flera länsstyrelser har vädjat till kommunerna i sitt län att ordna fler boendeplatser, både för asylsökande och personer som redan fått uppehållstillstånd.

Regeringen
Regeringen ansvarar för den övergripande samordningen, prioriteringen och inriktningen av samhällets krisberedskap. Regeringen har också lämnat särskilt stöd till frivilligarbetet med flyktingar. Regeringskansliets krisorganisation har förstärkts.

Du kan läsa om frivilligorganisationers och trossamfunds arbete här.

Texten har tagits fram av Krisinformation.se tillsammans med ovanstående myndigheter och aktörer.

Taggar för denna sida: