It-störningar och informationssäkerhet

Samhället är beroende av fungerande data- och telekommunikationer som vi använder dagligen. Men tekniken innebär också nya sårbarheter.

I dag är verksamheter i hela samhället beroende av it-baserade informationssystem. Detta gäller allt från kreditkortsbetalningar till trafikövervakning och patientjournaler. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning förlitar sig allt mer på att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar. Med de senaste decenniernas snabba tekniska utveckling följer också sårbarheter om exempelvis nätförbindelsen bryts eller en programvara slutar fungera.

Komplexa system

It-system och it-tjänster är ofta komplext uppbyggda. För att skapa en bättre bild kring it-incidenter och deras konsekvenser är myndigheterna skyldiga att rapportera alla allvarliga it-incidenter som sker. Den som tillhandahåller teletjänster eller nätförbindelser måste enligt lag hålla en rimlig nivå på teknisk säkerhet i verksamheten. Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll. Läs mer om detta på Krisinformation.se om telestörningar.

För dig som privatperson

Det är svårt för dig som privatperson att förhindra att it-störningar drabbar tjänster du vill utnyttja. Om du inte kan komma ut på nätet och det rör sig om ett avbrott kan du oftast hitta mer information hos din nätleverantör eller teleoperatör.

Många tror att skyddet av den egna informationen i datorn och på nätet bara handlar om teknik. Men i första hand är det ditt eget beteende som spelar roll. På DinSäkerhet.se hittar du tips och råd om hur du kan förbättra din egen informationssäkerhet. Polisens råd om utpressningsvirus eller så kallad ransomware.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: