OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

It-störningar och informationssäkerhet

Samhället är beroende av fungerande data- och telekommunikationer som vi använder dagligen. Men tekniken innebär också nya sårbarheter.
Uppdaterades
Samhällsviktiga funktioner är beroende av att it-systemen fungerar säkert. Foto: Joe Giddens/PA Wire/TT.

I dag är verksamheter i hela samhället beroende av it-baserade informationssystem. Detta gäller allt från kreditkortsbetalningar till trafikövervakning och patientjournaler. Samhällsviktiga funktioner som el- och vattenförsörjning är allt mer beroende av att kommunikation inom tele- och dataområdet fungerar. Med de senaste decenniernas snabba tekniska utveckling följer också sårbarheter om exempelvis nätförbindelsen bryts eller en programvara slutar fungera.

Komplexa system

It-system och it-tjänster är ofta komplext uppbyggda. För att det ska kunna skapas en bättre bild kring it-incidenter och deras konsekvenser är myndigheterna skyldiga att rapportera alla allvarliga it-incidenter som sker till MSB:s Cert-se. Incidenter i system som hanterar sekretessbelagd information och rör Sveriges säkerhet ska rapporteras till Säkerhetspolisen. Den som tillhandahåller teletjänster eller nätförbindelser måste enligt lag hålla en rimlig nivå på teknisk säkerhet i verksamheten. Post- och telestyrelsen, PTS, är den myndighet som ansvarar för tillsyn och kontroll. Läs mer om detta på Krisinformation.se om telestörningar.

För dig som privatperson

Det är svårt för dig som privatperson att förhindra att it-störningar drabbar tjänster du vill använda. Om du inte kan komma ut på nätet och det rör sig om ett avbrott kan du oftast hitta mer information hos din nätleverantör eller teleoperatör.

Många tror att skyddet av den egna informationen i datorn och på nätet bara handlar om teknik. Men i första hand är det ditt eget beteende som spelar roll. På DinSäkerhet.se hittar du tips och råd om hur du kan förbättra din egen informationssäkerhet. Polisen har råd om hur du skyddar dig mot identitetsintrång och olika former av bedrägeri. Du kan hitta fler tips om IT-säkerhet i Säkerhetspolisens rapport Personlig säkerhet.

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Post- och telestyrelsen, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, DinSäkerhet.se och CERT-se.