OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Beredskap för oljeutsläpp i Sverige

På den här sidan kan du läsa mer om hur myndigheter och andra aktörer arbetar vid ett oljeutsläpp i eller i närheten av Sverige.
Uppdaterades
Miljöräddning vid Gotska Sandön. Foto: Kustbevakningen

Utsläpp av olja orsakar allvarliga skador. Växt- och djurliv skadas, stränder kletas ned och bottnar förstörs. Om ett oljeutsläpp inträffar måste man så snabbt som möjligt ta hand om oljan så att skadorna blir så små som möjligt.

Vid en oljeolycka delas insatsen in i en bekämpningsfas och en saneringsfas. Bekämpningsfasen är den akuta insatsen då oljan samlas upp. När oljan nått stranden och inte längre riskerar att sprida sig till nya områden börjar saneringsfasen.

Aktörer vid ett oljeutsläpp

Kustbevakningen

När ett utsläpp av olja sker till havs eller i de stora svenska insjöarna Vänern, Vättern och Mälaren har Kustbevakningen ansvar för att ta hand om och ta upp så mycket olja som möjligt. När oljan når land tar kommunen och räddningstjänsten över ansvaret.

Räddningstjänsten

Sker utsläppet i övriga vatten är det räddningstjänsten som agerar först. Räddningstjänsten har också ansvar för att ta hand om olja som ligger på land.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvarar för den övergripande samordningen av oljeskyddet på land. MSB kan också hjälpa till med personal och material från fem regionala oljeskyddsförråd.

Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets roll vid ett olje- eller kemikalieutsläpp är i första hand att bidra med kunskapsstöd till de operativa insatserna om de långsiktiga effekterna inom miljöområdet. Naturvårdsverket har inte det strategiska eller operativa ansvaret vid en sådan händelse.

Länsstyrelsen

Är utsläppet omfattande samordnar länsstyrelsen saneringsarbetet.    

Informationen kommer från Kustbevakningen, Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Länsstyrelserna.