OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Samhällets beredskap

Flera myndigheter och aktörer arbetar för att förhindra att allvarliga smittsamma sjukdomar sprids i Sverige. Ju större hot mot befolkningens hälsa som sjukdomen innebär, desto strängare åtgärder tar myndigheterna till.
Uppdaterades
Foto: Thomas Henrikson/MSB.

Eftersom smittoutbrott kan påverka alla delar av samhället delar många aktörer på ansvaret att förhindra dem. Kommuner granskar hygien på restauranger, matbutiker och livsmedelsindustri och ansvar även för att all deras verksamhet har en beredskap att hantera större smittoutbrott. Landstingens smittskyddsläkare organiserar smittskyddsarbetet på den regionala nivån. 

Till stöd har kommuner och landsting en rad centrala myndigheter, varav några listas i länkar på den här sidan. Även samhällsviktiga organisationer och företag ska ha beredskap för att kunna fortsätta verka under kriser. Allvarliga sjukdomar som kan innebära ett hot mot befolkningens hälsa bekämpas med stöd av smittskyddslagen och smittskyddsförordningen. De mest allvarliga smittsamma sjukdomarna är indelade i fyra kategorier:

Anmälningspliktiga sjukdomar

Sjukvården måste anmäla sådana sjukdomar till landstingets smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten så fort de har konstaterat att en person har smittats med sjukdomen. Det finns cirka 60 anmälningspliktiga sjukdomar.

Smittspårningspliktiga sjukdomar

Den som har smittats med en sådan sjukdom är skyldig att efter bästa förmåga lämna uppgifter om hur han eller hon blivit smittad och vilka andra som kan ha utsatts för smitta. Ungefär 50 av de anmälningspliktiga sjukdomarna är också smittspårningspliktiga.

Allmänfarliga sjukdomar

Allmänfarliga sjukdomar är livshotande, innebär långvarig sjukdom och svårt lidande eller är på annat sätt allvarliga. För att förhindra att smittan sprids vidare ger hälso- och sjukvården varje patient individuellt utformade förhållningsregler som är tvingande. Den som inte följer reglerna kan i yttersta fall bli tvångsisolerad efter beslut i länsrätten. 30 av de smittspårningspliktiga sjukdomarna är allmänfarliga.

Samhällsfarliga sjukdomar

Samhällsfarliga sjukdomar är sjukdomar som skulle kunna få förödande konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner om de sprids. För att förhindra detta krävs särskilt omfattande åtgärder. Det är till exempel tillåtet att hålla personer som misstänks vara smittade i karantän eller att spärra av ett geografiskt område för att hindra smittspridning. Två av de allmänfarliga sjukdomarna räknas också som samhällsfarliga.

Informationen kommer från Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Arbetsmiljöverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket.