Terrorism

Risken för terrordåd i Sverige påverkas i stor utsträckning av vad som händer i vår omvärld. Säkerhetspolisen arbetar med att förhindra terrordåd.

Många terrorattentat i Europa har genomförts av nationalistiska och separatistiska grupper. Sedan ett antal år anses islamistiskt motiverad terrorism utgöra det allvarligaste terrorhotet eftersom den generellt strävar efter att genomföra attentat med ett stort antal dödsoffer.

Flera länder i Europa upplever att hotet från islamistiskt motiverad terrorism har ökat. Det har förekommit flera attentat och ett antal försök som antingen misslyckats eller avstyrts på grund av ingripande från myndigheter.

Då terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både för samhället och för enskilda individer är det förebyggande arbetet viktigast. Säkerhetspolisen arbetar med att förhindra terrorattentat både i Sverige och utomlands.

Svenskar påverkas också av terrorismen utanför Sverige då många reser allt mer och i fler delar av världen.

Vad är terrorism?

Det finns ingen entydig definition av vad terrorism är. Inom FN har man till exempel försökt enas om en gemensam definition utan att lyckas. Inom EU har medlemsländerna kommit överens om en gemensam definition av terroristbrott som har införts i svensk lag (Lagen om straff för terroristbrott). Enligt denna definition är terroristbrott handlingar som allvarligt kan skada en stat eller mellanstatlig organisation om de syftar till att:

  • Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
  • Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd.
  • Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Radikalisering

Varje år dras människor in i våldsbejakande extremism, både i Sverige och i andra länder. Unga personer – både ensamma och i små grupper – kan på egen hand utveckla ett intresse för våld i politiskt eller ideologiskt syfte.

De senaste åren har allt fler personer rest utomlands för att delta i träning kopplad till terrorism och andra olagliga våldshandlingar. Säkerhetspolisen arbetar därför med att förhindra att Sverige används som bas för rekrytering, logistiskt stöd, finansiering eller attentatsplanering och för att motverka att svenskar deltar i terrorism utomlands.

Det förebyggande arbetet görs i samarbete mellan olika aktörer i samhället. Säkerhetspolisen för exempelvis dialog med närpolis, skolor och föreningar.

Var är risken störst?

Vissa områden är mer drabbade av terrorism. Utrikesdepartementet publicerar reserekommendationer som kan vara bra att läsa innan du reser utomlands.

Flera länder i Europa upplever att hotet från islamistiskt motiverad terrorism har ökat. Detta är ofta kopplat till konfliktområden, som till exempel Syrien, Irak, Afghanistan, Somalia och Jemen eller till handlingar som uppfattas som kränkningar av islam.

Ett exempel på ett islamistiskt motiverat attentat var attackerna mot Londons kollektivtrafik 2005. Det har också förekommit ett antal attentatsförsök som antingen har misslyckats eller stoppats genom ingripanden från myndigheter.

När Säkerhetspolisen gör sina bedömningar av terrorhotet mot Sverige skiljer de på attentatshot och verksamhetshot. Attentatshot betyder att det finns individer eller grupper som planerar att genomföra terrorattentat. Med verksamhetshot menas individer som aktivt stödjer terrorism i andra länder genom till exempel finansiering eller deltagande. Hotbilder kan förändras snabbt och de påverkas i stor utsträckning av vad som händer i omvärlden.

Svenskar reser allt mer i fler och fler delar av världen. Vissa områden är mer drabbade av terrorism. För den som ska ut och resa kan det därför vara klokt att läsa de reserekommendationer som Utrikesdepartementet publicerar på sin webbplats.

Terrorismens konsekvenser

Ett terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda individer. Det förebyggande arbetet är därför viktigast.

De metoder som terrorister använder orsakar många gånger stor skada för samhällen och/eller kan lämna många skadade och döda efter sig. Även om terrorhotet mot Europa är högre i dag än för några år sedan sker merparten av alla terrorattentat globalt sett främst i olika konfliktområden som till exempel Afghanistan/Pakistan, Irak och Somalia.

Vi lever i ett samhälle där många funktioner, både i vardagen och mer samhällskritiska, är beroende av elektricitet, IT, telefoni och transporter. Detta skapar sårbarheter som kan utnyttjas av terrorister.
Terrorism är ett gränsöverskridande fenomen som ett enskilt land inte på egen hand kan förebygga. Därför finns det ett internationellt samarbete. Sverige har skrivit på samtliga tretton multilaterala konventioner om terrorism och har därmed förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder.

Informationen kommer från Säkerhetspolisen och Svensk författningssamling (SFS).

Uppdaterades
Taggar för denna sida: