Lagarna som styr

Här hittar du några av de viktigaste svenska lagarna som rör terroristbrott.

Redan 1973 antogs en terroristlag i Sverige. Lagen riktade sig enbart mot utländska medborgare och det var regeringen som beslutade om vilka personer och organisationer som bedömdes som terrorister, med hjälp av underlag från Säkerhetspolisen.

Efter stegvisa förändringar i lagen finns sedan 1991 en ”Lag om särskild utlänningskontroll” (SFS 1991:572) där organisationskriteriet, det vill säga att den misstänkte ska tillhöra en av regeringen misstänkt terroriststämplad organisation, är borttaget. Det krävs alltså inte att personen i fråga tillhör en viss organisation för att lagen om särskild utlänningskontroll skall kunna tillämpas. Lagen kan tillämpas även vid brottslig gärning i en främmande stat.

Sedan 2003 finns ”Lag om straff för terroristbrott” (SFS 2003:148). Lagen innehåller bestämmelser för genomförande av EU:s rambeslut om bekämpande av terrorism som antogs 2002.

Försvarsmaktens stöd till polisen

”Lag om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning” (SFS 2006:343) reglerar hur Försvarsmakten kan ge stöd till polisen vid terroristbekämpning. För att detta ska ske krävs att det rör sig om ingripanden som kräver resurser som polisen inte har tillgång till. Regeringen måste alltid ge sitt medgivande. I förordningen om stöd vid terrorismbekämpning (SFS 2006:344) beskrivs mer i detalj hur detta går till.

"Lag (2010:299) om straff för offentlig uppmaning, rekrytering och utbildning avseende terroristbrott och annan särskilt allvarlig brottslighet" innehåller bestämmelser för genomförande av: 

1. Europarådets konvention den 16 maj 2005 om förebyggande av terrorism,
2. Europeiska unionens rambeslut den 28 november 2008 om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism (2008/919/RIF), och
3. punkt 6 i Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 2178 (2014). Lag (2016:95).

Informationen kommer från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och Sveriges riksdag.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: