Förebyggande arbete

Ett terrorattentat kan få mycket stora konsekvenser både för samhället i stort och för enskilda individer. Det förebyggande arbetet är därför viktigast.

Det förebyggande arbetet sker genom underrättelsearbete, det vill säga genom att hämta in, bearbeta och analysera information. Analyserna ger Säkerhetspolisen kunskap om våldsbenägna extremisters aktiviteter och planer samt om deras förmåga.

I det förebyggande arbetet ingår också att förhindra att utländska medborgare som aktivt stödjer terrorism, besöker eller bosätter sig i Sverige. Det gör Säkerhetspolisen i samarbete med Migrationsverket och Justitiedepartementet.

Nationellt och internationellt samarbete

Terrorism är gränsöverskridande och global. Samarbete är därför avgörande för Sveriges förmåga att förhindra terrorbrott. En stor del av samarbetet handlar om att utbyta information och bedömningar.

Det finns ett myndighetssamarbete kring terrorism i Sverige. Säkerhetspolisen samarbetar med andra underrättelsemyndigheter, men också med polismyndigheter och Migrationsverket. I Samverkansrådet mot terrorism har 13 svenska myndigheter också gått samman i syfte att stärka Sveriges förmåga att motverka terrorism.

Sverige har skrivit på samtliga tretton multilaterala konventioner om terrorism. Därmed har landet förbundit sig att motverka terrorism tillsammans med andra länder. För att Säkerhetspolisen ska kunna bidra till detta samarbetar de med andra länders säkerhets- och underrättelsetjänster. Säkerhetspolisen representerar också Sverige i ett antal multinationella organ som består av olika länders säkerhetstjänster och polisorganisationer.

Nationella insatsstyrkan och forskning

Nationella insatsstyrkan utgör samhällets yttersta resurs vid allvarliga händelser, till exempel terroristangrepp och gisslansituationer. Styrkans huvuduppgift är att bekämpa terroraktioner.

Till det förebyggande arbetet kan också viss forskning räknas. Av naturliga skäl är forskning om terrorismen i Sverige inte lika väletablerad som i länder som Israel, Storbritannien och USA. Den svenska forskningen sker på bland annat Totalförsvarets forskningsanstalt (FOI) och Försvarshögskolan. 

Informationen kommer från Polisen och Säkerhetspolisen.

Uppdaterades
Taggar för denna sida: