OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Farligt gods

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som på grund av sina egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom vid transport.
Uppdaterades
Foto: Johan Eklund, MSB.

Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, arsenik, radioaktiva ämnen, fyrverkerier och sprayburkar.

En transport innebär i allmänhet varierande påfrestningar på grund av temperaturväxlingar, skakningar och tryckförändringar. Risken för skador ökar i förhållande till om man inte skulle ha transporterat ämnet. Att transporter ändå är tillåtna beror på att det moderna industrisamhället inte kan vara utan det farliga godset och därmed heller inte kan avstå från att transportera det. 

Transporten inte alltid farlig

Samhällets utgångspunkt är att transporter av farligt gods ska vara så säkra som möjligt. Olika åtgärder i samhällsplanering tillsammans med krav på förpackningar och tankar, utbildad personal och säkerhetsutrustning bidrar till att riskerna minskar.

Inom EU pågår ett kontinuerligt arbete för att stärka säkerheten vid landtransport av farligt gods inom och mellan medlemsländerna.

Informationen kommer från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB), Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Strålsäkerhetsmyndigheten och Polisen.