OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Samhällets beredskap

Myndigheter och andra aktörer arbetar för att tillgången på värme och energi ska vara så säker och stabil som möjligt, även vid exempelvis elavbrott.
Uppdaterades
Inkommande värmerör. Foto: Johan Eklund/MSB.

Energimyndigheten

Ett av Energimyndighetens uppdrag är att verka för en trygg energiförsörjning i hela Sverige, på kort och lång sikt. Myndigheten har det samordnande ansvaret för den övergripande försörjningstryggheten inom el, värme, drivmedel och gas. En viktig uppgift för Energimyndigheten är att ge olika energianvändare råd och vägledning kring hur de kan förebygga och lindra konsekvenser av störningar eller avbrott i energiförsörjningen.

Energimyndigheten har ett nationellt operativt ansvar för krishanteringen inom naturgasförsörjningen. Energimyndigheten är också enligt lagen om trygg naturgasförsörjning även tillsynsmyndighet på området. Energimyndighetens råd för när det blir el- eller värmeavbrott i ditt hem

Svenska kraftnät

Svenska Kraftnät ansvarar för att det alltid är balans mellan förbrukning och produktion av el i Sverige. Svenska Kraftnät är myndighet för den svenska elberedskapen och arbetar för att stärka landets elförsörjning för att klara olika kritiska situationer, som till exempel stora energiproduktionsbortfall.

Kommunerna

Kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver vid ett omfattande värmeavbrott. Det kan handla om att ordna med värmestugor eller att se till så att det finns reservkraft och värme för äldreomsorg, skola och förskola. Många kommuner har också reservkraft för kommunhus och informationsverksamhet. 

Swedegas

Swedegas är systembalansansvarig på den svenska gasmarknaden. Detta innebär att de ser till att gassystemet är i balans mellan in- och utmatning. Swedegas övervakar trycket i gasledningarna och vidtar åtgärder vid behov. Swedegas har en plan för att hantera eventuella störningar såsom gasbrist.

Informationen kommer från Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Swedegas.