OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Om Krisinformation.se

Vad är Krisinformation.se?

 • Vad kan jag få hjälp med på Krisinformation.se?

  Krisinformation.se hjälper allmänheten och medierna att hitta till ansvariga myndigheter och aktörer. Före en kris beskriver Krisinformation.se hur krishanteringen fungerar i samhället. Under en kris ger Krisinformation.se en bild av vad som har hänt och länkar till viktig information hos ansvariga myndigheter och andra aktörer som har ansvar för att informera allmänheten. Krisinformation.se finns också närvarande i sociala medier och svarar på frågor från allmänheten. På webbplatsen Krisinformation.se hittar du också fakta om de erfarenheter som samhället har gjort efter större händelser.

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:14
 • Vem är Krisinformation.se till för?

  Krisinformation.se riktar sig i första hand till allmänhet och media.

  Källa: Krisinformation.se | 28 apr 2008 21:15

Så fungerar Krisinformation.se

 • Vad kan jag hitta för information på Krisinformation.se?

  Före krisen finns information om hur samhällets krishantering och krisberedskap fungerar. Här finns faktatexter och förklarande texter, samt länkar till fördjupning hos de aktörer som har ansvar inom olika områden. Under en kris ges en översiktlig bild av krisen, och länkar till berörda aktörernas hemsidor för att få information om aktuellt läge och om vad de gör.

  Källa: Krisinformation.se | 8 maj 2008 13:34
 • Vad publicerar Krisinformation.se för nyheter?

  Allmänhetens behov av information styr vad vi publicerar. I vår omvärldsbevakning letar vi efter frågor som allmänhet och medier ställer. Det är dessa frågor vi i första hand försöker besvara.

  Vi publicerar alltid

  • Viktigt meddelande till allmänheten, VMA.
  • SMHI:s vädervarningar klass 2 och 3.
  • När myndigheter och andra aktörer behöver stöd att nå ut med viktig information.
  • Nyheter som inte tyder på en omedelbar kris men som på ett bra sätt visar hur krishanteringssystemet fungerar kan vi också publicera.
  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:36
 • Hur definierar Krisinformation.se en kris eller en extraordinär händelse?

  Ordet kris betyder olika saker för olika människor. I arbetet med krisberedskap avses händelser som drabbar stora delar av samhället.

  En kris hotar grundläggande funktioner och värden som exempelvis elförsörjningen, vår hälsa eller vår frihet. Det kan handla om att väldigt många människor drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:16
 • Kan jag få nyheter från Krisinformation.se på annat sätt än via webbplatsen?

  Krisinformation.ses nyheter publiceras också på Facebook och på Twitter. Det finns också en mobilapp och en app för surfplattor. I appen hittar du samma nyheter som publiceras på webbplatsen men du kan välja vilket eller vilka län du vill följa. Här finns även en särskild avdelning med länkar till aktuell störningsinformation hos bland annat el-, tele- och trafikbolag. Läs mer om Krisinformation.se

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:34
 • Vilken status har informationen?

  All information på Krisinformation.se är bekräftad av myndigheter. Misstankar eller rykten  publiceras inte. Inte heller siffror eller statistik som inte är säkerställd. 

  Källa: Krisinformation.se | 8 maj 2008 13:34
 • Hur ofta uppdateras Krisinformation.se?

  Det styrs av allmänhetens behov av information. Redaktionen arbetar dagligen med omvärldsbevakning och publicering. Redaktionen har beredskap så publicering kommer att ske så fort behov uppstår. Utveckling av innehåll sker kontinuerligt i samverkan med andra myndigheter och aktörer. Det är också tillgängligheten på ansvariga myndigheters/aktörers information om en händelse som avgör om Krisinformation.se kan gå ut med en nyhet eller liknande.

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 10:14
 • Kan jag hitta information på Krisinformation.se som jag inte får någon annanstans?

  Den information som finns på Krisinformation.se finns i allmänhet hos ansvariga myndigheter. På Krisinformation.se samlas krisinformationen på ett ställe, oavsett vem eller vilka som hanterar krisen. Syftet är att det ska bli lättare för allmänheten att hitta till rätt information och till ansvarig aktör. Krisinformation.se är också en samlingsplats för myndigheters och aktörers gemensamma information om händelser och kriser.

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:30
 • Vad är Krisinfobloggen och vad skriver ni i den?

  Krisinfobloggen är en plats för texter som handlar om krishanteringssystemet. Det kan handla om att förklara hur delar av systemet fungerar eller att berätta hur redaktionen arbetar. Ibland bjuder vi in gästskribenter som kan berätta om sitt arbete inom krishanteringssystemet. Vid en större händelse kommer den huvudsakliga händelseutvecklingen dock att förmedlas via webbplatsen, på Twitter och på Facebook.

  Läs mer om Krisinformation.ses arbete i sociala medier

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:38
 • Hur får redaktionen informationen bekräftad?

  All information som Krisinformation.se publicerar måste ha bekräftats av ansvarig myndighet eller aktör. Vi använder inte uppgifter som enbart förekommer i medier.

  Källa: Krisinformation.se | 2 maj 2014 09:29
 • Vad styr vilket innehåll som kan publiceras?

  Det är främst händelseutvecklingen, tillgången på bekräftad information hos ansvariga myndigheter eller information som grundats på t ex myndighetsgemensamma möten som styr innehållet. Målet är att medborgarnas behov av information ska styra vilket innehåll som prioriteras och publiceras. All information på Krisinformation.se ska vara korrekt och bekräftad. Redaktionen styr över hur den paketeras och struktureras på webbplatsen.

  Källa: Krisinformation.se | 8 maj 2008 13:34

Bakgrund

 • Varför startades Krisinformation.se?

  I en statlig utredning, System för samordnad krisinformation (SOU 2003:11), konstaterades att det är svårt för allmänheten att få en samlad bild över Sveriges krishantering, dvs. vilka aktörer som kan bli involverade och har ett ansvar vid en viss typ av kris.


  ” … det är också svårt att finna övergripande information om hur man skall agera vid en sådan situation och vart man kan vända sig för att få mer information eller svar på sina frågor. De flesta myndigheter och andra aktörer använder hemsidor för att delge information. Informationen är av naturliga skäl utformad utifrån enskilda aktörers verksamhetsansvar och uppgift. Utredningen föreslår att Krisberedskapsmyndigheten får i uppdrag att i samverkan med berörda aktörer inrätta en nationell portal för krisinformation.”


  Läs hela utredningen på regeringens webbplats

  Det var utifrån detta uppdrag som Krisberedskapsmyndigheten 2004 började utveckla den portal för krisinformation som du nu besöker. Den togs i drift i april 2008.


  Portalen är utvecklad i samverkan med andra myndigheter och är en av flera kanaler för en förbättrad samordning av samhällets krisinformation.

  Källa: Krisinformation.se | 29 dec 2008 10:19
 • Vem äger Krisinformation.se?

  Krisinformation.se är en myndighetsgemensam webbportal, som sedan 1 januari 2009 drivs och förvaltas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Krisinformation.se drevs och förvaltades tidigare av Krisberedskapsmyndigheten (KBM).

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 11:22
 • Vem ansvarar för Krisinformation.se?

  Sedan 1 januari 2009 ansvarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för driften och förvaltningen av Krisinformation.se, men informationsinnehållet tas fram gemensamt av berörda myndigheter.

  Källa: Krisinformation.se | 5 maj 2014 11:18
 • Vilken roll har Krisinformation.se i samhällets krishantering?

  Krisinformation.se är en webbplats som riktar sig mot allmänhet och media med information om samhällets krishantering. Krisinformation.se fyller en lucka i dagens krishanteringssystem genom att erbjuda en samlad ingång till krisinformation på webben – oavsett vem som hanterar krisen. Besökaren får hjälp att hitta vidare till ansvariga myndigheter.

  Under en kris kan man via Krisinformation.se nå de berörda aktörernas webbplatser för att få information om aktuellt läge och om vad myndigheterna gör. På Krisinformation.se ges även förklarande och grundläggande information om krishantering, en beskrivning av vilka myndigheter som ansvarar för olika frågor, frågor och svar med mera.

  Källa: Krisinformation.se | 4 nov 2010 14:41

Kontakt med redaktionen och myndigheter