OBS! Denna webb används för övning och tester för aktuell information gå till https://www.krisinformation.se

Din sökning gav 9 träffar

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:34

Lagen om konsulära katastrofinsatser

Om du är i behov av hjälp utomlands är det främst hjälp till självhjälp som staten erbjuder. Du har ett stort personligt ansvar när du är ute och reser.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:59

Myndigheter med särskilt ansvar

För att klara en kris krävs samverkan mellan samhällets samtliga delar. Även för att förebygga kriser krävs det att myndigheterna samarbetar.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:35

Samhällets beredskap vid smittsam djursjukdom

Allvarliga smittsamma djursjukdomar kan orsaka lidande hos djuren, ge svåra ekonomiska följder och i vissa fall öka risken för att människor smittas.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:34

Samhällets beredskap vid händelser utomlands

Att ge stöd till svenskar i större krissituationer utomlands är en viktig uppgift för Sveriges ambassader. Samtidigt inträffar det sällan något som gör att man behöver ta kontakt...

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:58

Samhällets ansvar

Ansvaret för krishantering ligger i första hand hos de närmast berörda - den kommun som drabbas och den eller de sektorer av samhället som är inblandade.

PUBLICERADES 6 aug 2020 12:31

Frivilligorganisationer

Vad skulle du göra om en kris inträffar? Människor som engagerar sig frivilligt är en viktig resurs i samhällets krisberedskap. På den här sidan kan du läsa mer om olika typer av...

PUBLICERADES 6 aug 2020 12:27

Räddningstjänst

Räddningstjänstens uppgift är att förebygga olyckor och begränsa skadorna när de inträffar.

PUBLICERADES 3 mar 2021 12:32

Samhällets ansvar för livsmedel och dricksvatten

Livsmedelsverket är central kontrollmyndighet för mat och dricksvatten i Sverige och har ett övergripande ansvar på området vid en kris.

PUBLICERADES 6 aug 2020 12:23

SOS Alarm

SOS Alarm har en central larmfunktion och en samordnande roll vid större händelser då många olika enheter rycker ut.